ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@6 Sixth ST Rewards

@6 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @6 ประจำวันที่ December 16, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   356987     334482     019752     344125 249364     041213     347151     027444 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 394,292 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #43 ถึง […]

@5 Fifth ST Rewards

@5 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @5 ประจำวันที่ December 1, 2018 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่   168442     100506     359878 178495     127726     125841 382260     315761     185944 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 397,236 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #34 […]

@4 Fourth ST Rewards

@4 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @4 ประจำวันที่ November 16, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   369204     246361    141614    303122 203743    145348    180016    110571 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 391,585 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #26 ถึง […]

@3 Third ST Rewards

@3 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @3 ประจำวันที่ November 1, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   039689     303627     002450     014109 132612     015581     022783     063442 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,842 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #18 ถึง […]

@2 Second ST Rewards

@2 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @2 ประจำวันที่ October 16, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   208139     232433     275436     104050 273889     217675     20363     236838 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 320,261 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #10 ถึง […]

How ZMINE generate random numbers from Smart Contract (2)

จากที่ได้กล่าวมาแล้วใน บทความส่วนแรก ถึงวิธีการ Random แบบต่างๆ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการ Random ที่ ZMINE ใช้แจกรางวัล ST Rewards กันครับ การออกแบบ โจทย์ของการ Random ก็คือต้องสามารถ Random ค่าระหว่างเลข 1 ถึง n ได้ โดย n คือจำนวนสิทธิที่ของ ST Rewards ในรอบนั้นๆ สำหรับคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการมีดังนี้ โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain ดังนั้นการเลือกเอา Smart Contract ใน Ethereum Network มาใช้จึงสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก หรือหา Seed ที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่ายนั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้เราได้ออกแบบให้ใช้ทั้งการสร้าง Seed แบบ True Random […]