ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@22 ST Rewards

@22 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @22 ประจำวันที่ August 16, 2019 จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ 166127 104605 313030 270018 261174 154839 307786 394647 002286 224179 208753 148282 252147 180086 039303   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 467,436 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #130 […]