ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@16 ST Rewards

@16 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @16 ประจำวันที่ May 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 117210   167344   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 386,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #86 #87 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Third-party […]

ขั้นตอนการใช้ ZMN เพื่อโหวต second round ด้วย Smart contract

ภาพรวม การโหวตสำหรับ Second round โทเคนจำนวน 500,000,000 ZMN ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าจะมีการเปิดให้โหวตโดยผู้ถือครองโทเคน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ระหว่าง BURN เผาโทเคนในส่วนนี้ทิ้งทั้งหมด KEEP เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนเดิม เช่น การนำมาเปิดระดมทุนรอบสอง หรือนำมาเป็นโทเคนบริษัท เป็นต้น ขั้นตอนการโหวตเปิดให้โหวต 2 ทาง ได้แก่ Website https://zmine.com Smart contract สำหรับบทความนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการโหวตผ่านทาง smart contract รายละเอียดดังนี้   Smart contract details การโหวตจะเกี่ยวเนื่องกับ smart contract 3 ตัวได้แก่ ZMINE Token Network: Mainnet Contract: ZmineToken Contract address: 0x554FFc77F4251a9fB3c0E3590a6a205f8d4e067D Vote for BURN […]

@15 ST Rewards

@15 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @15 ประจำวันที่ May 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 053276   186480   290518   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 385,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #81 #84 #85 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter TxID Min […]

@14 ST Rewards

@14 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @14 ประจำวันที่ April 16, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 181194   236558  065008  132015   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 388,132 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #77 ถึง #80 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@13 ST Rewards

@13 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @13 ประจำวันที่ April 1, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 139002  037099  322751   314237   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 417,020 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #73 ถึง #76 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@12 ST Rewards

@12 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @12 ประจำวันที่ March 16, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 063447  038478   176818 082203   150514   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 389,932 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #68 ถึง #72 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@11 ST Rewards

@11 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @11 ประจำวันที่ March 1, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่   147302  328887  215240 035167  099958   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 336,576 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #63 ถึง #67 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter […]