ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@18 ST Rewards

@18 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @18 ประจำวันที่ June 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 094288   257055    121478   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 401,837 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #91 ถึง #93 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@17 ST Rewards

@17 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @17 ประจำวันที่ June 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 314487   045326   146985   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 411,302 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #88 ถึง #90 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter […]

@16 ST Rewards

@16 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @16 ประจำวันที่ May 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 117210   167344   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 386,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #86 #87 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Third-party […]

@15 ST Rewards

@15 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @15 ประจำวันที่ May 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 053276   186480   290518   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 385,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #81 #84 #85 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter TxID Min […]