ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@14 ST Rewards

@14 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @14 ประจำวันที่ April 16, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 181194   236558  065008  132015   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 388,132 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #77 ถึง #80 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@13 ST Rewards

@13 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @13 ประจำวันที่ April 1, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 139002  037099  322751   314237   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 417,020 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #73 ถึง #76 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@12 ST Rewards

@12 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @12 ประจำวันที่ March 16, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 063447  038478   176818 082203   150514   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 389,932 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #68 ถึง #72 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@11 ST Rewards

@11 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @11 ประจำวันที่ March 1, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่   147302  328887  215240 035167  099958   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 336,576 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #63 ถึง #67 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter […]

@10th ST Rewards

@10 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @10 ประจำวันที่ Febuary 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่   221947     365662   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,272 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #61 ถึง #62 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]