ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@22 ST Rewards

@22 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @22 ประจำวันที่ August 16, 2019 จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ 166127 104605 313030 270018 261174 154839 307786 394647 002286 224179 208753 148282 252147 180086 039303   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 467,436 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #130 […]

@21 ST Rewards

@21 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @21 ประจำวันที่ August 1, 2019 จำนวน 16 รางวัล ได้แก่ 414083 358562 158088 144334 251360 079853 100679 418481 227317 329293 504337 409159 180707 219965 255027 272408   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 509,130 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter […]