ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@20 ST Rewards

@20 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @20 ประจำวันที่ July 16, 2019 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 102685 451944 426232 282738 302154 390521 369746 335857     จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 452,643 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #103 ถึง #112 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart […]

@19 ST Rewards

@19 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @19 ประจำวันที่ July 1, 2019 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 300054 126207 119197 414774 285816 342018 127369 169517 022856     จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 419,764 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #94 ถึง #102 รายละเอียดการ Random ผ่าน […]

@18 ST Rewards

@18 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @18 ประจำวันที่ June 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 094288 257055 121478   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 401,837 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #91 ถึง #93 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@17 ST Rewards

@17 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @17 ประจำวันที่ June 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 314487 045326 146985   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 411,302 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #88 ถึง #90 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@16 ST Rewards

@16 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @16 ประจำวันที่ May 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 117210 167344   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 386,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #86 #87 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Random […]