ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@20 ST Rewards

@20 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @20 ประจำวันที่ July 16, 2019 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 102685 451944 426232 282738 302154 390521 369746 335857     จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 452,643 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #103 ถึง #112 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart […]

@19 ST Rewards

@19 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @19 ประจำวันที่ July 1, 2019 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 300054 126207 119197 414774 285816 342018 127369 169517 022856     จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 419,764 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #94 ถึง #102 รายละเอียดการ Random ผ่าน […]

@18 ST Rewards

@18 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @18 ประจำวันที่ June 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 094288 257055 121478   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 401,837 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #91 ถึง #93 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@17 ST Rewards

@17 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @17 ประจำวันที่ June 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 314487 045326 146985   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 411,302 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #88 ถึง #90 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@16 ST Rewards

@16 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @16 ประจำวันที่ May 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 117210 167344   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 386,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #86 #87 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Random […]

@15 ST Rewards

@15 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @15 ประจำวันที่ May 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 053276 186480 290518   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 385,632 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #81 #84 #85 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้     Counter TxID Min Max […]

@14 ST Rewards

@14 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @14 ประจำวันที่ April 16, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 181194 236558 065008 132015   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 388,132 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #77 ถึง #80 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@13 ST Rewards

@13 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @13 ประจำวันที่ April 1, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 139002 037099 322751 314237   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 417,020 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #73 ถึง #76 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@12 ST Rewards

@12 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @12 ประจำวันที่ March 16, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 063447 038478 176818 082203 150514   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 389,932 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #68 ถึง #72 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@11 ST Rewards

@11 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @11 ประจำวันที่ March 1, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่   147302 328887 215240 035167 099958   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 336,576 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #63 ถึง #67 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter […]