ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@12 ST Rewards

@12 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @12 ประจำวันที่ March 16, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 063447  038478   176818 082203   150514   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 389,932 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #68 ถึง #72 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@11 ST Rewards

@11 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @11 ประจำวันที่ March 1, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่   147302  328887  215240 035167  099958   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 336,576 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #63 ถึง #67 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter […]

@10th ST Rewards

@10 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @10 ประจำวันที่ Febuary 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่   221947     365662   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,272 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #61 ถึง #62 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@9th ST Rewards

@9 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @9 ประจำวันที่ Febuary 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   281620     241862     035637   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 423,754 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #58 ถึง #60 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้ […]

@8th ST Rewards

@8 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @8 ประจำวันที่ January 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   346788     367292     133804   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,327 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #55 ถึง #57 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้ […]

@7th ST Rewards

@7 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @7 ประจำวันที่ January 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   398377     101691     005911   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 421,553 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #52 ถึง #54 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract […]

@6th ST Rewards

@6 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @6 ประจำวันที่ December 16, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   356987     334482     019752     344125 249364     041213     347151     027444 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 394,292 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #43 ถึง […]

@5th ST Rewards

@5 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @5 ประจำวันที่ December 1, 2018 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่   168442     100506     359878 178495     127726     125841 382260     315761     185944 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 397,236 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #34 […]

@4th ST Rewards

@4 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @4 ประจำวันที่ November 16, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   369204     246361    141614    303122 203743    145348    180016    110571 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 391,585 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #26 ถึง […]

@3rd ST Rewards

@3 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @3 ประจำวันที่ November 1, 2018 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่   039689     303627     002450     014109 132612     015581     022783     063442 จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,842 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #18 ถึง […]