ZMINE BLOG

English English   ไทย ไทย

@13 ST Rewards

@13 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @13 ประจำวันที่ April 1, 2019 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 139002 037099 322751 314237   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 417,020 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #73 ถึง #76 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@12 ST Rewards

@12 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @12 ประจำวันที่ March 16, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 063447 038478 176818 082203 150514   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 389,932 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #68 ถึง #72 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID […]

@11 ST Rewards

@11 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @11 ประจำวันที่ March 1, 2019 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่   147302 328887 215240 035167 099958   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 336,576 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #63 ถึง #67 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter […]

@10th ST Rewards

@10 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @10 ประจำวันที่ Febuary 16, 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่   221947 365662   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,272 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #61 ถึง #62 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min Max Random […]

@9th ST Rewards

@9 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @9 ประจำวันที่ Febuary 1, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   281620 241862 035637   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 423,754 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #58 ถึง #60 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]

@8th ST Rewards

@8 ST Rewards Summary   ST Rewards เป็นการแจก ZMN แบบสุ่มผ่าน Smart Contract ZmineRandom https://etherscan.io/address/0xF912eFb4E59Cd2910D90a78b1c1491a870c54b12 รอบที่ @8 ประจำวันที่ January 16, 2019 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   346788 367292 133804   จากการ Random ตัวเลขจำนวนสิทธิระหว่าง 1 ถึง 396,327 สิทธิ ด้วยเลขการ Random Counter #55 ถึง #57 รายละเอียดการ Random ผ่าน Smart Contract ดังนี้   Counter TxID Min […]